اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
ehsan 55,593 ریال 02 ارديبهشت 1397
رضا 55,907 ریال 05 اسفند 1396
رضا 60,743 ریال 21 دي 1396
رضا 50,563 ریال 21 دي 1396
رضا 58,045 ریال 18 دي 1396
رضا 64,846 ریال 15 دي 1396
رضا 53,493 ریال 11 دي 1396
رضا 59,895 ریال 09 دي 1396
رضا 62,370 ریال 07 دي 1396
رضا 56,055 ریال 05 دي 1396

 

تاکنون مبلغ 12,775,800 ریال به کاربران پرداخت شده است