اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
رضا 60,743 ریال 21 دي 1396
رضا 50,563 ریال 21 دي 1396
رضا 58,045 ریال 18 دي 1396
رضا 64,846 ریال 15 دي 1396
رضا 53,493 ریال 11 دي 1396
رضا 59,895 ریال 09 دي 1396
رضا 62,370 ریال 07 دي 1396
رضا 56,055 ریال 05 دي 1396
sadegh 59,380 ریال 01 آذر 1396
a4-france 271,821 ریال 01 آذر 1396

 

تاکنون مبلغ 12,664,300 ریال به کاربران پرداخت شده است